Сервіс призупинив діяльність до лютого 2024 року.

Умови використання сайту, сервісу

Для роботи з https://eventmaster.com.ua необхідно ознайомитися з Договором про користування Інтернет-ресурсом і прийняти його умови. Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт.

Договір про користування Інтернет-ресурсом
1. Загальні положення.
1.1. Опублікування тексту цього Договору на Сайті є Офертою Компанії, на основі якої в разі акцепту викладених нижче умов, у порядку, визначеному цим Договором та чинним законодавством України, Користувач/Організатор зобов'язуються виконувати умови цього Договору та додатків до нього. Якщо Користувач/Організатор не згідний з цим Договором повністю або частково, він зобов’язаний припинити використання Сервісу. У випадку, якщо Користувач/Організатор продовжує використовувати Сервіс, це означає, що Користувач/Організатор підтверджує свою дієздатність, ознайомлений з цим Договором, розуміє і приймає його умови в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.
1.2. У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
1.3. Акцепт – безумовне прийняття всіх умов цього Договору Користувачем/Організатором (надання акцептантом повної і безумовної згоди з Офертою, а також її умовами) у спосіб, визначений Офертою та чинним законодавством України, після чого цей Договір набуває юридичного статусу письмового договору. Акцепт відбувається шляхом проставлення відповідної відмітки у полі (вікні) Сайту, та/або шляхом переходу за посиланням (комбінацією символів), яке надсилається Компанією на електронну адресу Користувача/Організатора, чи на мобільний номер, вказаний Користувачем/Організатором, та/або шляхом Реєстрації Користувача/Організатора на Сайті, та/або початком користування будь-яким Сервісом, та/або іншим способом, визначеним цим Договором. Перерахування Користувачем/Організатором Плати за користування Сервісом означає безумовну згоду зі всіма умовами цього Договору. Факт перерахування Користувачем грошових коштів вважається Акцептом в цілях цього Договору.
 • Договір про надання послуг Організатора – договір, предметом якого є Послуга Організатора. Такий Договір про надання послуг Організатора укладається між Користувачем та Організатором у формі, порядку, спосіб, на умовах визначених Організатором та Користувачем. Компанія не є стороною такого договору, таким договором не можуть встановлюватись права та обов’язки щодо Компанії, а також її відповідальність.
 • Компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю “Івент Мастер”
 • Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка є відвідувачем Сайту (прийняла умови цього Договору). Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником/представником такої юридичної особи. При використанні Сайту та Сервісу статусу Користувача набуває Організатор.
 • Інформація – відомості про Організатора та Послуги Організатора, якщо такі відомості були надані Організатором Компанії у спосіб, визначений цим Договором. У розумінні цього Договору Інформація включає всі об’єкти права інтелектуальної власності Організатора.
 • Обліковий запис – віртуальний запис в функціональній системі Сайту, який містить дані Користувача/Організатора та дозволяє розмістити інформацію і користуватись усім функціоналом Сайту, який Компанія визначить доступним для конкретної категорії осіб. Обліковим записом може користуватися тільки одна особа, передача даних для доступу до свого Облікового запису іншій особі не допускається.
 • Організатор – будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, дані про яку розміщено на Сайті, і яка виразила намір укласти з Користувачем Договір про надання послуг Організатора. Організатор набуває статусу Користувача при використанні Сервісу та Сайту.
 • Оферта – публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з нею Договір на умовах, що містяться в цьому Договорі, з урахуванням усіх додатків до нього. Умови цього Договору будуть вважатись умовами Оферти.
 • Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
 • Плата за користування Сервісом — плата, яка стягується за користування Сервісом у порядку визначеному цим Договором та Додатками до нього. Плата за користування Сервісом не залежить від укладення Договору про надання послуг Організатора та його виконання чи невиконання, дійсності, надання Послуг Організатора, їх законності чи наслідків і підлягає поверненню у випадках, встановлених цим Договором.
 • Послуга Організатора - будь-яка діяльність, в тому числі, але не виключно, з надання послуг чи виконання робіт Організатором, постачання товарів Організатором, або провадження будь-якої іншої діяльності Організатором. Послуга Організатора може включати додаткові витрати Організатора. Послуга Організатора повинна надаватись ним на належній правовій основі. Організатор самостійно несе повну відповідальність за надання Послуги Організатора.
 • Реєстрація —заповнення Користувачем/Організатором реєстраційної форми з подальшими діями, що дозволяє створити на Сайті його обліковий запис та свідчить про свідому волю Користувача/Організатора до укладення даного Договору і про Акцепт. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій. У випадку коли Користувач/Організатор не здійснює Реєстрації, Акцепт відбувається іншим способом, вказаним у цьому Договорі.
 • Сайт - інтернет-сайт https://eventmaster.com.ua, який адмініструється Компанією. Виключне право (в повному обсязі), на Сайт, його складові частини та похідні від нього об’єкти, належить Компанії.
 • Сервіс - сукупність технічних і технологічних можливостей Сайту, що надаються Компанією Користувачеві/Організатору, в тому числі, але не обмежуючись, можливість доступу до та розміщення Інформації, можливість інформаційної підтримки при виборі та замовленні Послуг Організатора, можливість здійснити Плату за користування Сервісом та плату за Послугу Організатора, та інші будь-які платні та безкоштовні послуги, що надаються Компанією за допомогою Сайту.

1.4. Цим Компанія пропонує Користувачу/Організатору в мережі Інтернет використовувати свій Сервіс на умовах, викладених в цьому Договорі.
1.5. Цей Договір є основним, але не вичерпним, документом, що регламентує поведінку Користувачів чи Організаторів та розв’язання спірних ситуацій. Цей Договір розглядається Сторонами і приймається Користувачем та Організатором виключно спільно з Умовами використання та Політикою конфіденційності, які є невід'ємними додатками Договору.
1.6. Умови цього Договору, Умови використання та Політики конфіденційності встановлюються, змінюються та скасовуються Компанією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. З моменту розміщення на Сайті нової редакції Договору попередня редакція вважається такою, що втратила свою силу (чинність).
1.7. Ніщо в цьому Договорі не може розумітися як встановлення між Користувачем та Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин спільної діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Договором. Ніщо в цьому Договорі не може розумітися як встановлення між Організатором та Компанією відносин товариства, відносин спільної діяльності, трудових відносин, якщо це прямо не передбачено цим Договором, або іншими договорами Компанії з Організатором. Повноваження Компанії як представника Організатора обмежуються розміщенням Інформації на Сайті та збором платежів на користь чи від імені Організатора, які можуть бути визначені цим Договором.
1.8. Користувач/Організатор надають Компанії однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі та додатках до нього, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримав повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних Компанії, та що повідомлений про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”, а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
1.9.Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Компанії.
2. Предмет договору.
2.1. Відповідно до цього Договору Компанія надає Користувачу/Організатору Сервіс, а Користувач/Організатор тимчасово користується Сервісом протягом строку дії цього Договору.
2.2. Компанія пропонує Користувачу/Організатору Сервіси, за допомогою яких Користувач/Організатор матиме змогу, але не виключно, в майбутньому укласти Договір про надання послуг Організатора.
2.3. Всі договори (в т.ч. Договори про надання послуг Організатора) укладаються між Користувачами та Організаторами безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником жодних угод між Користувачами та Організаторами.
2.4. Користувач визнає, що Сайт та Сервіс є складними результатами інтелектуальної (творчої) діяльності, і приймає Сервіс за принципом «як є». Користувач вправі відмовитися від використання Сайту і Сервісу в будь-який момент на свій розсуд.
3. Права та обов'язки Компанії.
3.1.Компанія має право:
 • без узгодження з Користувачем/Організатором модифікувати Сайт будь-яким способом за своїм розсудом, у тому числі, але не виключно, змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, змінювати дизайн Сайту, умови надання Сервісу, додавати нові Сервіси, припиняти надання Сервісу, а також переривати доступ до Сайту;
 • популяризувати і просувати Сайт та Сервіс, розміщувати рекламну і/або іншу інформацію в будь-якому розділі Сайту без узгодження з Користувачем/Організатором;
 • встановлювати будь-які обмеження у використанні Сервісу, відмовити Користувачеві/Організаторові в Реєстрації, тимчасово призупинити роботу Облікового запису або видалити обліковий запис користувача без попередження і пояснення причин;
 • розширювати можливості Сервісу, повідомляти Користувача/Організатора про нові можливості Сервісу за адресою електронної пошти, наданою Користувачем/Організатором;
 • опитувати Користувача/Організатора в тому числі, але не виключно про факти укладення Договору про надання послуг Організатором та/чи надання Послуг Організатора;
 • здійснювати розсилання Користувачу/Організатору повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів;
 • застосовувати до Користувача/Організатора, що порушує умови цього Договору, передбачені Договором заходи впливу, а також вимагати застосування до Користувача/Організатора санкцій та відповідальності передбачених законодавством України;
 • використовувати надані Користувачем/Організатором об’єкти авторського права на Сайті, зокрема (та не виключно) твори, статті, фотографії, відео, графіку;
 • надавати Користувачу/Організатору можливість отримання консультацій служби технічної підтримки Компанії по телефону та/або іншими засобами комунікації.

3.1.1. Компанія розміщує інформацію про Послуги Організатора і не несе відповідальності за їх дію чи бездіяльність, які можуть спричинити несприятливі наслідки для Користувача.
3.2.Компанія зобов’язана:
 • дотримуватись умов цього Договору;
 • не використовувати облікові дані Користувача/Організатора у способи, заборонені чинним законодавства України.

4. Права та обов'язки Користувача/Організатора.
4.1.Користувач/Організатор має право:
 • знайомитися з будь-якою інформацією, розміщеною на Сайті. Користувач/Організатор визнає, що доступ до деяких видів інформації може бути в будь-який момент обмежений в силу необхідності виконання додаткових організаційно-технічних чи правових процедур, визначених Компанією та/або умовами Договору, а також збоїв в роботі Сервісу;
 • звертатися до Компанії з побажаннями, пропозиціями, запитаннями та претензіями з приводу роботи Сайту і Сервісу, а також в інших випадках, передбачених цим Договором;
 • використовувати Сервіс у порядку передбаченому цим Договором.

4.1.1. Користувач гарантує, що його вік становить більше 18 повних років.
4.2.Користувач/Організатор зобов’язаний:
 • неухильно дотримуватись умов цього Договору та додатків до нього, використовувати Сайт тільки в законних цілях дотримуючись чинного законодавства України;
 • самостійно знайомитися з інформацією про Послуги Організатора та їх вартості, самостійно перевіряти у Організатора актуальність та достовірність такої інформації, самостійно укладати Договір про надання послуг Організатором з Організатором. Користувач/Організатор визнає та погоджується, що Компанія не несе відповідальності в разі, якщо цей обов'язок не був виконаний Користувачем/Організатором;
 • не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сервісу, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сервісу, не порушувати, блокувати чи іншим чином завдавати шкоди будь-яким засобам безпеки Сайту, а також не здійснювати будь-які інші дії, що порушують права Компанії і/або третіх осіб;
 • не використовувати Сайт для вчинення дій, спрямованих на підрив мережної безпеки і порушення роботи будь-яких програмно-технічних засобів, підключених до мережі Інтернет, обчислення комбінацій для нарахування криптовалют, а також вчинення мережевих атак на будь-які ресурси, доступні через мережу Інтернет, включаючи програмно-технічні засоби Компанії, але не обмежуючись ними;
 • повідомити Компанію про укладення Договору про надання послуг Організатором чи надання Послуги Організатора. Таке повідомлення може відбуватись у формі участі в опитуванні(електронному чи усному), відповіді на запит Компанії, залишенні рейтингової оцінки, чи в інший спосіб, визначений Компанією;
 • забезпечити конфіденційність і збереження свого облікового запису, не передавати іншим особам логін і пароль для входу на Сайт, не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого облікового запису, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій. Користувач/Організатор несе особисту відповідальність за всі дії, вчинені з використанням його облікового запису та несе всі негативні наслідки які стануть наслідком використання його облікового запису третіми особами
 • не порушувати права інтелектуальної власності Компанії та третіх осіб, дотримуватись принципів та норм невикористання без ліцензійного дозволу в роботі об'єктів права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • негайно інформувати Компанію в разі виявлення помилок в роботі Сайту, отримання чужих персональних даних, некоректного відображення інформації, тощо;
 • надати при Реєстрації та під час користування сайтом, власні достовірні персональні дані, усвідомлюючи, що він надає згоду на їх обробку, що передбачає також використання, в тому числі і в цілях маркетингових досліджень та таргетингу на Сайті, і надалі підтримувати їх в актуальному стані, зокрема відображати їх зміну (номеру телефону, електронної адреси, інших даних вказаних при реєстрації, тощо);
 • не викладати на Сайті недостовірну Інформацію, будь-яку інформацію, яка може завдати шкоди честі, гідності, діловій репутації;
 • знайомитися на Сайті з інформацією, пов'язаною з наданням Сервісу, включаючи із змінами і доповненнями до цього Договору.

5. Порядок користування Сервісом.
5.1. Користування Сервісом може відбуватись як з обов’язковою Реєстрацією, так і без неї. Компанія самостійно визначає обсяг Сервісу, який доступний зареєстрованим, і який доступний всім іншим Користувачам/Організаторам.
5.2. Компанія розміщує Інформацію на підставі інформації, наданої Організатором, або також надає Організатору можливість розміщувати таку інформацію керуючись принципом добросовісності та наявності у нього наміру надати Послугу Організатора у повній відповідності до законодавства.
5.3.Порядок користування Сервісом Організатором.
5.3.1. Організатор гарантує, що провадить свою діяльність у відповідності до законодавства України. Для засвідчення намірів Організатора та підтвердження його статусу, Компанія може вимагати надання документів та додаткової інформації про Організатора, або проходження процедури реєстрації на Сайті. Компанія має право відмовитись від надання Сервісів у випадку виявлення ризиків, або встановлення невідповідності Організатора заявленій діяльності, ненаданні Інформації, наданні недостовірної, або такої, що не відповідає закону Інформації, втрати позитивної репутації Організатора та в інших випадках, визначених цим Договором. У випадку такої відмови Компанії договір вважається розірваним з моменту повідомлення Компанії Організатору про це.
5.3.2. Інформація повинна відповідати вимогам, які ставляться законодавством до даного виду інформації (інформація про послугу, правила безпечного використання послуг, та інформація про постачальника послуги), в тому числі вимогам норм Закону України “Про інформацію” та Закону України “Про захист прав споживачів” та інших законів. Компанія надає Послуги Компанії, враховуючи обмеження, встановленні чинним законодавством України.
5.3.3. У випадку, коли Компанія допускає реєстрацію Організатора на Сайті самостійно, а також передбачає функціонал, завдяки якому Організатор може самостійно розміщувати Інформацію на Сайті, надання можливості Організатору здійснювати таке самостійне розміщення буде також вважатись наданням Послуги Компанії з розміщення Інформації на Сайті.
5.3.4. Порядок надання Сервісу з розміщення Інформації на Сайті:
 • Компанія надає Організатору перелік відомостей, які має містити Інформація і встановлює строк і порядок їх надання. Організатор зобов’язаний надати Компанії у відповідь Інформацію у обсягах та строки, визначені Компанією. У випадку надання Інформації з порушенням встановленого у повідомленні Організатора обсягу чи строку, Компанія самостійно вирішує питання про розміщення Інформації на Сайті чи про розірвання Договору у порядку, визначеному цим Договором.
 • Компанія розміщує Інформацію на Сайті та самостійно визначає порядок доступу Користувачів до неї. При цьому, Компанія не несе відповідальності за актуальність, достовірність та відповідність законодавству чи очікуванням Користувача такої Інформації. Організатор повинен повідомляти Компанії про будь-яку зміну Інформації, або самостійно актуалізовувати її на Сайті, якщо таку можливість надано Компанією.
 • Якщо Послуга Організатора може бути доступною лише за умови досягнення певного віку, або може становити загрозу для життя чи здоров’я, або характеризується іншими ознаками, які Організатор повинен викласти Користувачу, Організатор зобов’язаний сконтактувати з Користувачем та попередити про наявність/відсутність таких ознак перед укладенням Договору про надання послуг Організатором. Компанія не несе відповідальності за непопередження, відсутність у Інформації попередження про ознаки Послуги Організатора, чи відсутність комунікацій Організатора з Користувачем.
 • Організатор повинен забезпечити відповідність реальної Послуги Організатора Інформації, яка розміщена на Сайті. Компанія не несе відповідальності за розміщення на Сайті Інформації, яка може не відповідати Послузі Організатора.

5.3.5. Компанія може здійснювати забезпечення взаємного зв’язку між Користувачем та Організатором з метою підтримки в укладенні ними Договору про надання послуг Організатора. З цією метою Користувач та Організатор повинні надати Компанії контактний номер телефону та електронної пошти, або інших засобів зв’язку, визначених Компанією. Компанія при комунікаціях з Користувачем не виступає представником, агентом, найманим працівником Організатора і не може приймати будь-яких рішень щодо Послуги Організатора. Компанія лише забезпечує передачу інформації від Користувача до Організатора та у зворотньому напрямку.
5.3.6. Плата за користування Сервісом визначається Компанією у відсотковому співвідношенні до вартості Послуги Організатора. Плата за користування Сервісом може включати додаткові витрати, пов’язані з Послугою Організатора.
5.3.7. Плата за користування Сервісом не залежить від надання Послуги Організатора чи укладення Договору про надання послуги Організатора. Плата за користування Сервісом не підлягає поверненню за умови, якщо Компанією було надано послугу з користування Сервісом у відповідності до цього Договору. Усі непорозуміння щодо оплати/неоплати (в тому числі щодо повернення бронювання, інших платежів) Послуг Організатора Користувач та Організатор вирішують між собою самостійно, без залучення Компанії.
5.3.8. Компанія інформує Користувача та Організатора про вартість кожної Послуги Організатора та розмір Плати за користування Сервісом. Таке інформаційне повідомлення вважається невід’ємною частиною цього Договору. Послуга з користування Сервісом вважається такою, що надана Компанією та отримана Організатором належним чином та в повному обсязі з моменту надсилання Компанією інформаційного повідомлення Користувачу.
5.3.9. Всі договори (в т.ч. Договори про надання послуг Організатора) укладаються між Організатором та Користувачем безпосередньо.
5.4. Порядок користування Сервісом Користувачем.
5.4.1. Компанія надає змогу Користувачу самостійно здійснити пошук Послуг Організаторів та здійснити Плату за користування Сервісом та/або за Послугу Організатора у порядку, визначеному цим Договором.
5.4.2. Після виявлення наміру замовити Послугу Організатора, Користувач вибирає бажану Послугу Організатора та заповнює необхідну інформацію. Компанія інформує Користувача та Організатора про вартість кожної Послуги Організатора та розмір Плати за користування Сервісом. Таке інформаційне повідомлення вважається невід’ємною частиною цього Договору. Компанія може здійснювати забезпечення взаємного зв’язку між Користувачем та Організатором з метою підтримки в укладенні ними Договору про надання послуг Організатора. При цьому, Компанія лише забезпечує передачу інформації від Користувача до Організатора та у зворотньому напрямку.
5.4.3. Користувач визнає і погоджується з тим, що послуга з користування Сервісом споживається в процесі доступу до Інформації.
6. Обмеження відповідальності.
6.1. Починаючи використання Сайту і Сервісу, Користувач/Організатор розуміє та визнає і погоджується, що в їх роботі можуть виникати технічні помилки та несправності, а також визнає і погоджується, що автори Сайту (чи його наповнення) і Компанія не несуть матеріальної відповідальності за будь-які наслідки роботи Сайту і Сервісу, за працездатність технічних засобів Користувача/Організатора при їх використанні, за відповідність Сайту і Сервісу цілям Користувача/Організатора. Компанія, забезпечуючи роботу Сайту і Сервісу, разом з тим, не несе відповідальність за його безперебійну роботу, за виникнення будь-яких незручностей і втрат при користуванні Сайтом.
6.2. Користувач/Організатор визнає і погоджується Компанія не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок збоїв, що сталися в роботі телекомунікаційних і енергетичних мереж, дії шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного забезпечення та/або апаратного комплексу Компанії. Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Компанії та/або будь-якої інформації про Користувача/Організатора, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, тощо, які можуть бути передані на Сайт чи Сервіс, або через Сайт чи Сервіс третіми особами. Компанія не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сайту чи Сервісу через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати.
6.3. Користувач/Організатор визнає і погоджується з тим, що він використовує Сайти і Сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщеної на Сайті інформації, а Компанія, в тому числі її керівництво, співробітники, підрядники, агенти, афілійовані з Компанією особи не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщеної на Сайті інформації, за будь-яку матеріальну та нематеріальну шкоду, які стали результатом використання розміщеної на Сайті інформації чи Сервісу. Вміст Сайту носить виключно інформаційний характер. Користувач/Організатор визнає і погоджується що Компанія не несе відповідальності за неточність даних. Компанія не здійснює обов’язкової перевірки матеріалів, що розміщуються на Сайті.
6.4. Користувач/Організатор визнає і погоджується, що Компанія не несе відповідальності за будь-яку інформацію, надану третіми особами, в тому числі, Організаторами, чи Користувачами так само як не несе відповідальність за (не) надання ними послуг, (не) проведення розрахунків, чи за будь-яку шкоду, завдану в результаті вчинення чи невчинення правочину, або неналежної поведінки Користувача, Організатора, третіх осіб.
6.5. Користувач/Організатор визнає і погоджується, що Компанія не несе відповідальності за будь-яку інформацію, надану Користувачам чи Організаторам у процесі надання Сервісів та суміжних послуг.
6.6. Користувач/Організатор визнає і погоджується, що у випадку ініціювання судового процесу, або порушення кримінальної (адміністративної) справи щодо Компанії у зв’язку із розміщенням Користувачем/Організатором недостовірної, образливої, такої що порочить честь, гідність чи ділову репутацію інформації, по такій справі тільки він буде належним відповідачем і нестиме всі види відповідальності, яка може бути покладена на особу у відповідності з діючим законодавством у зв’язку з розповсюдженням неправдивої, образливої, такої що порочить честь, гідність чи ділову репутацію інформації. Крім того, у випадку якщо до відповідальності буде притягнено Компанію, Користувач/Організатор зобов’язаний відшкодувати понесені Компанією всі прямі та непрямі збитки за першим письмовим зверненням Компанії.
6.7. Компанія не є організатором/ініціатором попередніх договорів/протоколів про наміри/меморандумів/угод/домовленостей між Користувачами, Користувачами та Організаторами, Організаторами, або їх стороною. Користувач/Організатор визнає і погоджується, що Компанія не несе відповідальності за поведінку Користувачів чи Організаторів, або за пропоновані ними послуги. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами, Користувачами та Організаторами, Організаторами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії. Якість, безпека, законність і відповідність Послуги Організатора їх опису, а також можливість Користувача придбати таку послугу знаходяться поза контролем Компанії. Користувач/Організатор повинні прийняти до уваги, що їх контрагент може не мати відповідної дієздатності, професійних навиків, намірів, або видавати себе за іншу особу. Використання Сервісу означає те, що Користувач/Організатор усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку третіх осіб. Користувач/Організатор не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якої Послуги Організатора є чинними та легальними, а тому матиме юридичні наслідки, виходячи з факту розміщення, продажу та придбання їх на Сайті чи за допомогою Сервісу. Компанія не несе відповідальності за розрахунки між Організатором та Користувачем.
6.8. Якщо у Користувача/Організатора виникають претензії до іншого Користувача чи до Організатора, в Організатора виникають претензії до Користувача чи іншого Організатора в результаті використання ними Сервісу, усі погоджуються пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Компанії, а також звільняють Компанію (поряд з її дочірніми компаніями, афільованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат, включаючи витрати на професійну правничу допомогу, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.
6.9. Компанія, в тому числі її керівництво, співробітники, підрядники, агенти, афілійовані з Компанією особи, за жодних обставин не несуть відповідальності перед Користувачем, Організатором, або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду і виплачені штрафні санкції, або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням або неправильним використанням ними Сайту чи Сервісу, або неможливості їх використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача чи Організатора третіх осіб, включаючи без обмеження, випадки заподіяння шкоди електронним пристроям Користувача, Організатора, або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов'язані з використанням або неправильним використанням Сайту чи Сервісу.
6.10. Користувач/Організатор гарантує, що отримана ним на Сайті інформація використовуватиметься ним особисто і так, що не порушуватиме будь-яких прав та законних інтересів, в тому числі прав на інтелектуальну власність, та не передаватиметься третім особам. Організатор гарантує, що надана чи опублікована ним інформація є необхідною, доступною, достовірною та своєчасною, відповідає вимогам закону “Про захист прав споживачів” та іншого закогодавства, не порушує будь-яких прав та законних інтересів, в тому числі прав на інтелектуальну власність. У випадку пред’явлення Компанії претензії зі сторони третіх осіб у зв’язку з інформацією, яка розміщується Користувачем чи Організатором на Сайті (в тому числі і претензії зі сторони власників авторських прав та/або суміжних прав, їх уповноважених представників чи третіх осіб), Користувач чи Організатор зобов’язані самостійно і за власний рахунок врегульовувати і вирішувати всі спори з особами, що подали претензії, а також відшкодувати понесені Компанією збитки у повному обсязі.
6.11. Користувач/Організатор визнає і погоджується з тим, що Компанія не несе відповідальності перед Користувачем, Організатором та будь-якими третіми особами за зміст та законність, достовірність інформації яка використовується/отримується Користувачем, Організатором чи будь-якими третіми особами при використанні Сервісу, якість Послуг Організатора, надання їх у відповідний строк, виконання гарантійних обов’язків перед Користувачами відносно Послуг Організатора, відповідність діяльності Організатора законодавству України, виконання Користувачами своїх обов’язків по оплаті наданих Послуг Організатора.
7. Комунікації між сторонами.
7.1. Пропозиції, скарги, запитання та інші повідомлення Користувача/Організатора з питань роботи Сайту або Сервісу, направляються Компанії за наступною адресою електронної пошти:[email protected]
7.2. Компанія не несе відповідальності за неотримання Користувачем/Організатором відповіді на його лист. У разі неотримання Користувачем/Організатором відповіді Компанії протягом 30 днів з дати отримання запиту Компанією, Користувач/Організатор відправляє повторний запит на поштову адресу Компанії, рекомендованим листом, з повідомленням про вручення.
7.3. Повідомлення Користувача/Організатора на адресу Компанії, які не дозволяють ідентифікувати Користувача/Організатора, Компанією не розглядаються.
7.4. Будь-які претензії Користувача/Організатора щодо проведення заходів та/або повернення грошових коштів, які не належать до сфери відповідальності Компанії відповідно до цього Договору, Компанією не розглядаються.
8. Інші умови.
8.1. Цей Договір укладений на визначений строк — з моменту його Акцепту Користувачем/Організатором до моменту припинення Користувачем/Організатором користування Сервісом, або прийняття Компанією рішення про припинення доступу Користувача/Організатора до Сервісу.
8.2. Цей Договір регулюється законодавством України. Якщо будь-яка умова цього Договору буде визнана незаконною, недійсною або нездійсненною будь-яким судом України, який має на те відповідні повноваження, то вона має бути замінена на законну. В іншому разі, якщо зміна неможлива, таке умова має бути виключена.

Додаток 1

Умови використання. Перед використанням сайту уважно прочитайте ці Умови, Договір про користування Інтернет-ресурсом і Політику конфіденційності. Якщо ви не згодні з їх умовами, не використовуйте цей сайт. Сайт https://eventmaster.com.ua (далі — «Сайт») пропонується Вашій увазі виключно в інформаційних цілях і надає можливість надання доступу та реалізації необмеженому колу осіб до послуг, що надаються власником Сайту і до інформації, яка розміщена на Сайті. Визначення понять, права Користувача/Організатора та Компанії, їх обов’язки та інші умови містяться у Договорі про користування Інтернет-ресурсом, невід’ємним додатком якого є ці Умови. Використання. Використання даного сайту можливе тільки за повної згоди з положеннями цих умов використання Сайту, що діють виключно у складі Договору про користування Інтернет-ресурсом і спільно з Політикою конфіденційності. Якщо Ви не приймаєте вищевказані умови, Ви не вправі користуватися Сайтом і його сервісами. Сайт дозволяє Вам переглядати матеріали тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. При використанні Сайту Ви набуваєте статусу Користувача, або Організатора. При використанні Сайту забороняється водити в оману, ображати, переслідувати, погрожувати та обмежувати права і свободу Користувача/Організатора та/або третіх осіб, розміщувати інформацію яка суперечить чинному законодавству України, яка рекламує та провокує нелегальну діяльність, обмежує права і свободи Користувача/Організатора або третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, агітаційні матеріали, розповсюджувати спам, будь-яку докучливу інформацію, заклики до злочинної діяльності, розповсюджувати віруси, дефектні програми, пошкоджені файли. Забороняється використовувати Сайт для майнингу, збирання персональних даних, а також з будь-якою метою, яка суперечить чинному законодавству України. Через Сайт можна отримати доступ до інших сайтів в мережі Інтернет. Компанія не має жодного контролю над цими сайтами, і Користувач/Організатор отримує доступ до них винятково на власний ризик. Користувач/Організатор визнає і погоджується з тим, що Адміністрація не несе жодної відповідальності за доступність до таких сайтів та за їхній контент, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням контенту цих сайтів. Інтелектуальна власність. Виключне право на Сайт, всі його сервіси, програмне забезпечення, бази даних, сукупність інформаційного і графічного контенту належить Компанії. На умовах Договору про користування Інтернет-ресурсом Компанія надає тимчасові обмежені права використання Сайту, Сервісу та програмного забезпечення у приватних цілях Користувача/Організатора, які не суперечать чинному законодавству України. Ніякі права на будь-яку інформацію Сайту, включаючи логотипи та інші товарні знаки не переходять до Користувача/Організатора в результаті використання Сайту. Користувач/Організатор визнає, що Сайт містить товарні знаки, продукти, послуги, фірмові найменування, логотипи, об’єкти інтелектуальної власності, та інші матеріали третіх осіб, та що такі права належать відповідним власникам. Відповідальність. Компанія в жодному випадку не відповідає за інформацію, розміщену на Сайті та за всі дії, які здійснювались на підставі цієї інформації. Компанія не відповідає за працездатність Сайту й не гарантує його безперебійної роботи. Компанія за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту. Компанія не несе відповідальності за невиконання обов’язків третіми особами у зв’язку з наданням послуг через Сайт та не несе відповідальності по їх фінансовим зобов’язаннях, враховуючи повернення грошових коштів сплачених Користувачем/Організатором. Персональні дані. У випадку коли Користувач/Організатор вносить на Сайт свої персональні дані, він робить їх загальновідомими, якщо Договором про користування Інтернет-ресурсом не передбачається інше. Компанія має право зберігати, обробляти та використовувати дані Користувача/Організатора Сайту згідно Політики конфіденційності.

Додаток 2

Політика конфіденційності.
1. Конфіденційність даних.
1.1. Користувач/Організатор визнає та підтверджує, що він є дієздатним, і що розпочавши користування Сайтом (з моменту його заходу на Сайт) та/або провівши свою реєстрацію на Сайті, тим самим надає однозначну беззастережну згоду (дозвіл) Компанії ТОВ "Івент Мастер" (далі «Компанія»), яка є розпорядником Сайту, збирати, зберігати, обробляти та іншим чином використовувати його персональні дані в тому числі але не виключно персональні дані Користувача/Організатора які є об’єктом захисту згідно чинного законодавства України, у письмовій та/або електронній формі, яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів, в обсязі що міститься у цьому положенні, та тим самим підтверджує що ознайомлений з даним положенням, з умовами, метою та способами обробки його персональних даних.
1.2. Використовуючи будь-який Сервіс чи Сайт, Користувач/Організатор автоматично надає свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності. Користувач/Організатор не має права використовувати Сервіс чи Сайт, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності. У цьому випадку, Користувачу/Організатору забороняється використовувати Сервіс чи Сайт, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті і Користувач/Організатор зобов'язаний покинути Сайт.
1.3. Персональні дані користувачів, незалежно від громадянства, передаються, зберігаються і використовуються Компанією на території діяльності Компанії та там де розміщені сервери і бази даних компанії.
1.4. Компанія має право збирати, обробляти і зберігати будь-яку інформацію, яку Користувач/Організатор залишає на Сайті шляхом введення у форми запиту даних, а також передає на Сайт яким-небудь іншим чином. Така інформація не обмежується, але включає: регіон проживання, адресу електронної пошти, контактний телефон, ip-адресу, інші комунікаційні дані Користувача/Організатора, повідомлення, листи, заяви, дані про веб-браузер, дані щодо відвіданих сторінок (в т.ч. кукіс (куки, cookies), пікселі (pixels). До персональних даних Користувача/Організатора відносяться будь-які відомості, що дозволяють ідентифікувати його не тільки як Користувача/Організатора Сайту (логін, пароль, номер мобільного телефону і т.д.), але і як реально існуючу фізичну особу включаючи, але, не обмежуючись: ім'я, прізвище, по-батькові, дата народження, місце проживання, громадянство, адреса електронної пошти, фотографія та інші дані, введені Користувачем/Організатором, а також будь-які інші персональні дані Користувача/Організатора, які є об’єктом захисту згідно чинного законодавства України та які стали відомі Компанії в результаті діяльності або бездіяльності Користувача/Організатора.
1.5. Компанія має право здійснювати перевірку приналежності Користувачу/Організатору зазначених ним при реєстрації персональних даних будь-яким законним способом.
1.6. Користувач/Організатор повинен усвідомлювати всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює номер особистого мобільного телефону, адресу або інформацію про точне місце свого розташування.
1.7. Метою обробки персональних даних є ідентифікація Користувача/Організатора при користуванні Сервісом.
1.8. Користувач погоджується (надає свою згоду) і підтверджує, що Компанія має право на передачу його персональних даних третім особам — Організаторам, в цілях укладення Договору про надання послуг Організатора. Організатор погоджується (надає свою згоду) і підтверджує, що Компанія має право на передачу його персональних даних третім особам — Користувачам, в цілях укладення Договору про надання послуг Організатора.
1.9. Компанія може дозволяти третім особам, таким як постачальники рекламних та/або аналітичних послуг, збирати інформацію, використовуючи будь-які законні типи технологій безпосередньо на веб-сторінці Сайту. Дані, які вони збирають підлягають захисту відповідно до чинної політики конфіденційності цих третіх сторін.
1.10. Компанія може передавати певну знеособлену інформацію (дані, які не дозволяють ідентифікувати користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності послуг на Сайті або Сервісу, або для забезпечення свого внеску в наукові дослідження, які, на думку Компанії, можуть приносити велику соціальну користь.
1.11. Користувачі/Організатори, які створили Обліковий запис, або розмістили інформацію на Сайті, можуть отримувати доступ, виправляти або видаляти інформацію, яку вони надають. Користувач/Організатор несе відповідальність за точність наданих даних, або повідомлень на Сайті. Компанія може припинити обробку персональних даних Користувача/Організатора в разі отримання письмового повідомлення Користувача/Організатора про відкликання згоди на обробку персональних даних.
2. Відповідальність.
2.1. Користувач/Організатора погоджується (надає згоду) та визнає, що Компанія не несе відповідальності за порушення прав та законних інтересів Користувача/Організатора пов’язаних з його персональними даними, якщо таке порушення сталось не з вини Компанії. Користувач/Організатор погоджується(надає згоду) та визнає, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами в не зоні технічних засобів зв'язку, підвладних Компанії, вона не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.
2.2. Користувач/Організатор погоджується (надає згоду) та визнає, що Компанія має право передавати персональні дані Користувача/Організатора будь-яким третім особам з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин Компанії та відносин у сфері бухгалтерського обліку Компанії.
2.3. Користувач/Організатор зобов'язується забезпечити конфіденційність своїх персональних даних. Користувач/Організатор зобов’язується негайно повідомити Компанію про втрату або отримання випадково або навмисно своїх персональних даних.
3. Інші положення.
3.1. Компанія може час від часу оновлювати цю політику конфіденційності, нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу у порядку, передбаченому Договором про користування Інтернет-ресурсом, невід’ємним додатком якого є ця Політика. У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни в Політику Конфіденційності, з якими Користувач/Організатор не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу. Факт продовження використання Сервісу та незалишення Сайту є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем/Організатором відповідної редакції Політики Конфіденційності.
3.2. Компанія може використовувати контактну інформацію в поштових розсилках, а саме повідомляти Користувача/Організатора про нові можливості, акції та інші новини Сайту та Сервісу, а також для відправки інших повідомлень рекламного характеру про товари і послуги, які можуть представляти для Користувача/Організатора інтерес.
3.3. До відносин між Компанією і Користувачем/Організатором, застосовується законодавство України. Кожна сторона повністю погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій і суперечок, які стосуються Політики конфіденційності.